1. OBXECTO

As presentes Condicións Xerais regularán expresamente as relacións xurdidas entre CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. (B36167534), Alto dá Portela, 36940 - Cangas de Morrazo (Pontevedra) propietaria do dominio www.conservaslagopaganini.com e os terceiros (en diante, "Usuario") que se dean de alta como usuarios e/ou adquiran produtos a través da tenda online do sitio web oficial de CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. (http://www.conservaslagopaganini.com, en diante a "Tenda").

Datos de Inscrición no Rexistro Mercantil:
Rexistro Mercantil de Pontevedra. Folio 104 do Libro 1.081 de Sociedades, Inscrición 2ª.de a folla n.º PO 3.179

2. OBRIGAS DO USUARIO

2.1 O Usuario obrígase, con carácter xeral, a utilizar a Tenda, a adquirir os produtos de conformidade coa lei, a moral, a orde pública e o disposto nestas Condicións Xerais, e o normal funcionamento e desfrute da Tenda por parte dos Usuarios ou que puidese lesionar ou causar danos aos bens e dereitos de CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L., os seus provedores, Usuarios ou en xeral de calquera terceiro.

3. PRODUTOS E PREZOS

3.1 CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. resérvase o dereito a decidir, en cada momento, os produtos que se ofrezan aos Usuarios a través da Tenda. En particular, CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. poderá en calquera momento sumar novos produtos aos ofrecidos ou incluídos na Tenda, entendéndose que salvo que se dispoña outra cousa, tales novos produtos se rexerán polo disposto nas presentes Condicións Xerais. Así mesmo, CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. se reserva o dereito a deixar de prestar ou facilitar o acceso e utilización en calquera momento e sen previo aviso de calquera das distintas clases de produtos que se ofrecen na Tenda.

3.2 Os produtos incluídos na Tenda corresponderanse da forma máis fidedigna posible que permita a tecnoloxía de visualización en web aos produtos efectivamente ofrecidos. As características dos produtos e os seus prezos aparecen na Tenda. Os prezos indicados na Tenda son en Euros e inclúen o IVE, salvo indicación en contrario.

4. PROCEDEMENTO E FORMA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS

4.1 CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. enviará un correo electrónico ao Usuario, confirmándolle a compra. O devandito correo electrónico asignará un código de referencia da compra, e detallará as características do produto, o seu prezo, os gastos de envío e a forma de pagamento.

4.2 O Usuario que adquira un produto a través da Tenda deberá efectuar o pagamento mediante os sistemas de pagamento especificamente detallados na Tenda.

4.3 CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. arquivará os documentos electrónicos nos que se formalice o contrato, remitindo unha copia ao Usuario unha vez feita a compra. O contrato realizarase na lingua española.

4.4 A confirmación do pedido enviada por CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. non ten validez como factura, só como comprobante de compra. CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. enviará xunto ao produto a factura correspondente a este.

5. DEREITO DE DESISTIMENTO

5.1 O usuario ten un dereito de desistimento polo que poderá poñerse en contacto con CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. a través do correo electrónico na seguinte dirección: info@ conservaslagopaganini.com e desistir da compra nun prazo non superior a sete (7) días hábiles, contados a partir da recepción do produto. O produto deberá enviarse xunto coa autorización de devolución e unha copia do albará de entrega ou da factura, debidamente cumprida, correndo A Cargo do Usuario o custo directo de devolución do produto. A devandita devolución farase de conformidade coas instrucións que CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. indique ao Usuario en contestación á súa notificación do exercicio de desistimento. O Usuario deberá devolver o produto no prazo máximo de sete (7) días dende que CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. indíquelle a forma de devolución.

5.2 O desistimento leva consigo a devolución do importe pagado. Para iso, o cliente deberá indicar na folla de devolución o número e o titular da tarxeta de crédito á que CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. deberá efectuar o aboamento. O prazo para o devandito aboamento será o establecido na Lei.

5.3 Non poderá exercitarse o dereito de desistimento cando o produto non se devolva na súa embalaxe orixinal e cando o produto non estea en perfecto estado.

6. SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE

6.1 Para calquera incidencia, reclamación ou exercicio dos seus dereitos, o Usuario poderá enviar un correo electrónico á seguinte direccion info@conservaslagopaganini.com

7. SERVIZO DE ENTREGA A DOMICILIO

7.1 O ámbito territorial das vendas a través da Tenda é o territorio español, Península e Illas Baleares, polo que o servizo de entrega será para o devandito territorio. Para venda e envío de produtos da Tenda a Usuarios noutros países previamente requirirase dispoñibilidade e aceptacion por parte desta. Os produtos comprados a través da Tenda enviaranse á dirección de entrega que o Usuario indique unha vez comprobado o pagamento, sendo o prazo máximo de entrega o de trinta (30) días establecido por defecto na Lei.

7.2 O servizo de entrega de CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L., realízase en colaboración con distintos operadores loxísticos de recoñecido prestixio. Non se servirán pedidos en Apartados de Correos nin en hoteis ou outras direccións non permanentes.

7.3 O custo dos envíos non está incluído no prezo dos produtos. No momento de adquisición do produto, o Usuario será informado do custo exacto de envío.

8. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

8.1 O Usuario recoñece que todos os elementos da Tenda e de cada un dos produtos, a información e materiais contidos nestes, as imaxes, as marcas, a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, e os programas de ordenador utilizados en relación con eles, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial da propia CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. ou de terceiros, e que as Condicións Xerais non lle atribúen respecto aos devanditos dereitos de propiedade industrial e intelectual ningún outro dereito distinto dos especificamente contemplados nestas.

8.2 Salvo que fose autorizado por CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. ou no seu caso polos terceiros titulares dos dereitos correspondentes, ou a menos que iso resulte legalmente permitido, o Usuario non poderá reproducir, transformar, modificar, desensamblar, realizar enxeñaría inversa, distribuír, alugar, prestar, poñer a disposición, ou permitir o acceso ao público a través de calquera modalidade de comunicación pública de ningún dos elementos referidos no parágrafo anterior. O Usuario deberá utilizar os materiais, elementos e información á que acceda a través da utilización da Tenda unicamente para as súas propias necesidades, obrigándose a non realizar nin directa nin indirectamente unha explotación comercial dos materiais, elementos e información obtidos a través destes.

8.3 O Usuario deberá absterse de eludir ou manipular calquera dispositivos técnicos establecidos por CONSERVAS LAGO PAGANINI,S.L. ou por terceiros na Tenda.

9. PROTECCIÓN DE DATOS

9.1 En cumprimento da Lei 15/99 LOPD, informámoslle que os seus datos persoais e demais información facilitada mediante o formulario de inscrición, así como a procedente das transaccións realizadas, será incluída e conservada nunha base de datos para o seu tratamento, propiedade de CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L., mentres non se solicite a súa cancelación.
O tratamento destinarase ao desenvolvemento e execución da venda, a atención personalizada dos produtos e servizos que adquira e á mellora da devandita atención, así como á promoción de produtos e servizos propios e de terceiras empresas vinculadas a CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L.
Pola aceptación destas condicións de uso, o Usuario autoriza expresamente a CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. a remisión, mesmo a través de medios electrónicos, por parte de CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. e empresas vinculadas, de comunicacións comerciais e ofertas e concursos promocionais.

9.2 O Usuario poderá exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, oposición ou cancelación dirixíndose a CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L., mediante correo electrónico dirixido a info@ conservaslagopaganini.com

9.3 As respostas marcadas con (*) no formulario de inscrición teñen carácter obrigatorio. A súa non contestación impedirá que se poida realizar a compra dos produtos seleccionados.

10. CONTRASINAIS

10.1 CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. facilitará o uso de contrasinais persoais ao usuario que se rexistre como tal no sitio web. Os devanditos contrasinais servirán para o acceso aos servizos prestados por medio do sitio web. O usuario deberá manter baixo a súa exclusiva responsabilidade os contrasinais na máis estrita e absoluta confidencialidade, asumindo, polo tanto, cantos danos ou consecuencias de todo tipo derívense do quebrantamento ou revelación do segredo. Por razóns de seguridade, o contrasinal de acceso telemático aos servizos vinculados ao sitio web poderá ser modificado en todo momento polo usuario. O Usuario comprométese a notificar a CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. de forma inmediata calquera uso non autorizado do seu contrasinal, así como o acceso por terceiros non autorizados a esta.

11. COOKIES

11.1 CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. utiliza cookies co fin de mellorar os seus servizos, facilitar a navegación, manter a seguridade, verificar a identidade do Usuario, facilitar o acceso ás preferencias persoais e seguir o seu uso da Tenda. As cookies son arquivos instalados no disco duro do ordenador ou ben na memoria do navegador na carpeta preconfigurada polo sistema operativo do ordenador do Usuario para identificalo.

11.2 Se o Usuario non desexa que se instale no seu disco duro unha cookie, deberá configurar o seu programa de navegación por Internet para non as recibir. Igualmente, o Usuario poderá destruír as cookies libremente. En caso de que o Usuario decida desactivar as cookies, a calidade e rapidez do servizo poden diminuír e, mesmo, perderá o acceso a algúns dos servizos ofrecidos na Tenda.

11.3 Lista completa de cookies utilizadas por CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. e establecidas polo xestor de contidos (CMS) do noso sitio web:

CookieNomeFinalidade / Máis informaciónVencemento
Conservas Lago Paganini bc47c9955d44c3f8c727da724a4f4f64 Cookies establecidas polo noso CMS para o correcto funcionamento da tenda online así como a web en xeral. 20 días
Conservas Lago Paganini PHPSESSID Cookie utilizada para a xestión da sesión do usuario. Ao finalizar a sesión
Conservas Lago Paganini qtrans_cookie_test Para o correcto funcionamento do sistema multilinguaxe Ao finalizar a sesión
Conservas Lago Paganini turing_string_2 Relacionada co captcha do formulario de contacto < 1 día

12. LEI APLICABLE E FORO

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Calquera controversia xurdida da interpretación ou execución que puidesen xurdir en relación coa validez, interpretación, cumprimento ou resolución do presente contrato someterase á Xurisdición e Competencia dos Xulgados e Tribunais de Pontevedra, con renuncia ao foro que puidese corresponder ao Usuario, sempre que a lexislación aplicable así o permita.